Hotline: 024 6027 8323 | Contact: info@csds.vn

Tổng hợp các dự án

Go Green

Go Green

Go Green project is a 24 months project coordinated by YUPI organization (Youth Union of People with Initiative) in Portugal, in close partnership with Romania (Association APIS PM Feedback Brasov), Thailand (Volunteer Spirit Association) and...

read more
Chuỗi dự án hợp tác cùng Eramus+

Chuỗi dự án hợp tác cùng Eramus+

Beautiful Mind International (BMI) là một dự án đa văn hóa đồng tài trợ của ERASMUS+ nhằm cải thiện tình hình sức khỏe tâm thần trong xã hội. Muốn vậy, chúng ta cần nâng cao nhận thức, giáo dục mọi người và thay đổi thái độ đối với các vấn đề sức...

read more
Youth M power

Youth M power

Facebook: https://www.facebook.com/ErasmusMPower Mô tả: Youth M power là một dự án đồng tài trợ của ERASMUS +, được tạo ra như một giải pháp cho vấn nạn bài trừ của thanh niên đối với những người trẻ khác có ít cơ hội hơn, với người di cư, người tị...

read more
TECHNOLOGY FOR PEACE (T4P)

TECHNOLOGY FOR PEACE (T4P)

- Mô tả:  Dự án được tài trợ bởi liên minh châu Âu thông qua chương trình Erasmus+. Technology for peace là một dự án cung cấp cách tiếp cận sáng tạo cho giáo dục vì hòa bình, nhằm mục đích mang lại sự hiểu biết sâu hơn và đánh giá tốt hơn về bản...

read more