Hotline: 024 6027 8323 | Contact: info@csds.vn

Career

Facilitators/Trainers Recruitment

Facilitators/Trainers Recruitment

Background Center for Sustainable Development Studies (CSDS) is a non-profit organization based in Hanoi that works to promote education for sustainable development. CSDS works with youth and empower them through capacity building and civic...

read more
Consultant Recruitment

Consultant Recruitment

Giới thiệu Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam tập trung vào các hoạt động phát triển thanh niên, các hoạt động phát triển cộng đồng và trao đổi tình nguyện quốc tế. Được thành lập năm 2009 tại Hà...

read more