Hành trình của SOCI Hub

SOCI Hub (Social Innovation and Incubation Hub) nơi ươm mầm sáng tạo và kết nối ý tưởng thanh niên. Với sứ mệnh là vườn ươm dành cho thanh niên thể hiện sự sáng tạo, SOCI Hub cung cấp và hỗ trợ các phương tiện, cơ sở vật chất, kỹ thuật cũng như kiến thức, thông tin giá trị giúp thanh niên hình thành và thực hiện các ý tưởng của mình nhằm đóng góp cho sự phát triển của xã hội, cộng đồng.