Mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals – SDG), còn được gọi là Mục tiêu toàn cầu, là mục tiêu phổ quát được thiết kế nhằm chấm dứt đói nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo rằng tất cả mọi người được hưởng hòa bình và thịnh vượng vào năm 2030 ở mỗi quốc gia thành viên Liên hiệp quốc (LHQ). 
 
Thư mục tổng hợp các tài liệu về các khái niệm cơ bản, các bài viết, nghiên cứu, báo cáo tổng quan về Các mục tiêu Phát triển bền vững nhằm hỗ trợ các CLB/ Hội nhóm thanh niên trong việc tìm hiểu và thực hiện Các mục tiêu Phát triển bền vững.