SDGs 101 – Bạn biết gì về 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc? (phần 1)

“Chủ động thay đổi thế giới trong 17 bước – đó là điều mà Liên Hợp Quốc cũng như Chương trình Nghị sự 2030 nhắm tới.” CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LÀ GÌ? Các Mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals – SDGs) là một bộ mục tiêu kèm chỉ dẫn…